Anamai logo
Thai English
A- A A+

ประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ

แจ้ง ยกเลิกการให้บริการ

1. ยกเลิกการรับชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านบัญชี

2. ยกเลิกการบริการจัดส่งภาชนะสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ

3. ติดต่อขอรับบริการและชำระค่าบริการโดยตรงที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการฯ

 

 


ISO : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO 17025 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

megaphone คู่มือการขอรับบริการ

megaphone อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ปรับราคา 1 เมษายน 2561

Announce ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย

TodayToday129
This_WeekThis_Week524
All_DaysAll_Days215130
Guests 23

หน่วยงานภายนอก

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร

 

เกี่ยวกับศูนย์ฯLab : ประวัติความเป็นมา : วิสัยทัศน์-พันธกิจ : ผู้บริหารศูนย์ฯ Lab : CIO กรมอนามัย โครงสร้างหน่วยงาน : หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย : ภารกิจและหน้าที่ : คำรับรองรายงาน
บริการประชาชน  : แจ้งเรื่องร้องเรียน : ความรู้สุขภาพ : อนามัยมีเดีย : กระดานถาม-ตอบ : บริการอื่น ๆ (E-service) : มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์  : เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ

สำหรับเจ้าหน้าที่ 

 

:

 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  : ระบบงานบุคคลากร  : ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง  : ระบบบริหารงานภายใน : ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน : ระบบฐานข้อมูลกลาง 

ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย  : ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อหน่วยงาน  : ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
. แผนที่ตั้ง ผังเว็บไซด์  

  อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000    

  โทร. 0 2968 7600, 0 2968-7603 ต่อ 4800  โทรสาร. 0 2968 7604    

wcag2AA  IP 6

ภาระกิจกรมอนามัย