สมัครใช้งานระบบรายงานผลทดสอบ

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

หรือสมัครผ่าน Mobile App.

ชื่อหน่วยงาน : 

 *

ชื่อผู้ใช้ : 

 *  (ใช้ภาษาอังกฤษ,สัญญลักษณ์หรือตัวเลข)

รหัสผ่าน : 

 * (ใช้ภาษาอังกฤษ,สัญญลักษณ์หรือตัวเลข)

E-mail : 

 

 ยืนยันการลงทะเบียน

 


ชื่อหน่วยงานให้ใส่ชื่อเต็ม ห้ามย่อ ถ้ามีวรรค ให้เว้นเพียง 1 วรรค

ถ้าหน่วยงานมีชื่อในทะเบียนแล้ว ...จะสมัครใหม่ไม่ได้

ติดต่อศูนย์ห้องปฏิบัติบัติการกรมอนามัย

โทร. 0 2968 7600 ต่อ 4801

หรือตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่ Mobile App.