A- A A+
Thai English

HOT NEWS : ส่วนกลาง

จัดซื้อ-จัดจ้าง

  • ประเภทชนิดสื่อ :   1. วีดีโอ (VIDEO)

ประเภทชนิดสื่อ :   2. เปิดดูหน้าเวปแบบ เปิดหน้า  คลิ๊กเพื่อเข้าชม

ประเภทชนิดสื่อ :   3. Download File Pdf 6.98 Mb.  คลิ๊กเพื่อโหลด

ประเภทชนิดสื่อ :   1. วีดีโอ (VIDEO)

ประเภทชนิดสื่อ :   2. เปิดดูหน้าเวปแบบ เปิดหน้า  คลิ๊กเพื่อเข้าชม 

ประเภทชนิดสื่อ :   3. Download File pdf 5.2 Mb.  คลิ๊กเพื่อโหลด

 

เกี่ยวกับศูนย์ฯLab : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์-พันธกิจ | ผู้บริหารศูนย์ฯ Lab | CIO กรมอนามัย  | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย | ภารกิจและหน้าที่ | คำรับรองรายงาน
บริการประชาชน   : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่น ๆ (E-service) | มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ | เกณพ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง |

ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อหน่วยงาน   : อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000

 

 

  Footer B2 Footer B3   

   อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000    

  โทร. 0 2968 7600, 0 2968-7603 ต่อ 4800  โทรสาร. 0 2968 7604    

Footer B4  Footer B5