Anamai logo
Thai English
A- A A+
นางสาวนพเก้า  พรหมมี

ตำแหน่งวิชาการ   :  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งบริหาร    :  ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

      การศึกษา :

  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) ม.รามคำแหง  พ.ศ. 2523

  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เคมีวิเคราะห์)  พ.ศ. 2546

            อายุ  : 57 ปี

เริ่มรับราชการ  :  12 พฤษภาคม 2524

  อายุราชการ  :  35 ปี

ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

5 ธันวาคม 2549  เหรียญจักพรรดิมาลา

5 ธันวาคม 2549  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

5 ธันวาคม 2540  ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

5 ธันวาคม 2536  ตริตาภรณ์ช้างเผือก

5 ธันวาคม 2532  ตริตาภรณ์มงกุฏไทย

5 ธันวาคม 2530  จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

 

 

เกี่ยวกับศูนย์ฯLab : ประวัติความเป็นมา : วิสัยทัศน์-พันธกิจ : ผู้บริหารศูนย์ฯ Lab : CIO กรมอนามัย โครงสร้างหน่วยงาน : หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย : ภารกิจและหน้าที่ : คำรับรองรายงาน
บริการประชาชน  : แจ้งเรื่องร้องเรียน : ความรู้สุขภาพ : อนามัยมีเดีย : กระดานถาม-ตอบ : บริการอื่น ๆ (E-service) : มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์  : เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ

สำหรับเจ้าหน้าที่ 

 

:

 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  : ระบบงานบุคคลากร  : ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง  : ระบบบริหารงานภายใน : ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน : ระบบฐานข้อมูลกลาง 

ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย  : ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อหน่วยงาน  : ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
. แผนที่ตั้ง ผังเว็บไซด์  

  อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000    

  โทร. 0 2968 7600, 0 2968-7603 ต่อ 4800  โทรสาร. 0 2968 7604    

wcag2AA  IP 6

ภาระกิจกรมอนามัย