Anamai logo
Thai English
A- A A+

เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา

 พารามิเตอร์

หน่วย

เกณฑ์ คุณภาพฯ

กรมอนามัย พ.ศ. 2553

เกณฑ์ คุณภาพฯ

อย.

เกณฑ์ คุณภาพฯ

มอก.(ใหม่)

เกณฑ์คุณภาพ

น้ำบริโภคมอก.(เก่า)

กำหนดสูงสุด

อนุโลมให้สูงสุด

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH at 25oC) 6.5-8.5  6.5-8.5 6.5-8.5  9.2
 2. สี (Colour) (แพลตตินัมโคบอล์ท) ไม่เกิน 15 5  5  15
 3. ความขุ่น (Turbidity) (เอ็นทียู) ไม่เกิน 5*  5  20
 4. ความกระด้าง (Hardness) (มก./ล.) ไม่เกิน 500 100 -  -
 5. ปริมาณสารทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) (มก./ล.) ไม่เกิน 1,000 500  500 1,500 
 6. เหล็ก (Fe) (มก./ล.) ไม่เกิน 0.5 0.3   0.5  1.0
 7. แมงกานีส (Mn) (มก./ล.) ไม่เกิน 0.3  0.05 0.5  1.0 
 8. ทองแดง (Cu) (มก./ล.) ไม่เกิน 1.0  1.0  1.0  1.5
 9. สังกะสี (Zn) (มก./ล.) ไม่เกิน 3.0  3  5.0 15 
 10. ตะกั่ว (Pb) (มก./ล.) ไม่เกิน 0.01*  100 0.05 
 11. โครเมียม (Cr) (มก./ล.) ไม่เกิน 0.05  200 0.05 
 12. แคดเมียม (Cd) (มก./ล.) ไม่เกิน 0.003  0.003  0.01
 13. สารหนู (As) (มก./ล.) ไม่เกิน 0.01  0.01  -  -
 14. ปรอท (Hg) (มก./ล.) ไม่เกิน 0.001  0.001  0.001
 15. ซัลเฟต (Sulfate) (มก./ล.) ไม่เกิน 250  200  200 250 
 16. คลอไรด์ (Chloride) (มก./ล.) ไม่เกิน 250  250  250  600
 17. ไนเตรท (Nitrate as Nitrate) (มก./ล.) ไม่เกิน 50  4 45 45
 18. ฟลูออไรด์ (Fluoride) (มก./ล.) ไม่เกิน 0.7  0.7 0.7  1.0

 19. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria)

(เอ็มพีเอ็น/100 มล.) ไม่พบ  < 1.1 <2.2  -
 20. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  (Faecal Coliform Bacteria) (เอ็มพีเอ็น/100 มล.) ไม่พบ  -  -  -
 21. อีโคไล (E. coli ) โคโลนี  -  ไม่พบ  ไม่มี
 22. สแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) โคโลนี  -  ไม่พบ  - -
 23. ซัลโมเนลลา (Salmonella) โคโลนี  -  ไม่พบ  -
  24. คลอสทริเดียม เพอร์ฟรินเจนส์  (Clostridium perfringens)   โคโลนี  - ไม่พบ -
 25. สแตนดาร์เพลตเคานต์      (Standard Plate Count) โคโลนี   -  500
 26. กลิ่น (Odour)  -  ไม่เป็นที่รังเกียจ  ไม่เป็นที่รังเกียจ -
 27. รส  (Taste)  -  ไม่เป็นที่รังเกียจ  ไม่เป็นที่รังเกียจ -

 

เกี่ยวกับศูนย์ฯLab : ประวัติความเป็นมา : วิสัยทัศน์-พันธกิจ : ผู้บริหารศูนย์ฯ Lab : CIO กรมอนามัย โครงสร้างหน่วยงาน : หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย : ภารกิจและหน้าที่ : คำรับรองรายงาน
บริการประชาชน  : แจ้งเรื่องร้องเรียน : ความรู้สุขภาพ : อนามัยมีเดีย : กระดานถาม-ตอบ : บริการอื่น ๆ (E-service) : มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์  : เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ

สำหรับเจ้าหน้าที่ 

 

:

 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  : ระบบงานบุคคลากร  : ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง  : ระบบบริหารงานภายใน : ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน : ระบบฐานข้อมูลกลาง 

ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย  : ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อหน่วยงาน  : ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
. แผนที่ตั้ง ผังเว็บไซด์  

  อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000    

  โทร. 0 2968 7600, 0 2968-7603 ต่อ 4800  โทรสาร. 0 2968 7604    

wcag2AA  IP 6

ภาระกิจกรมอนามัย