Anamai logo
Thai English
A- A A+

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง  กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ออกตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม  2537

 

  คุณภาพน้ำ หน่วย อาคารประเภท ก. (สถานพยาบาล ขนาด 30 เตียง ขึ้นไป) อาคารประเภท ก. (สถานพยาบาล ขนาด 10 ถึง 30 เตียง)
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5-9 5-9
2. บีโอดี (BOD) mg/L ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 30
3. ปริมาณของแข็ง (Solids)

3.1 ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)

3.2 ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)

3.3 ปริมาณสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solid)

mg/L

ไม่เกิน 30

ไม่เกิน 0.5

ไม่เกิน 500*

  

ไม่เกิน 40

ไม่เกิน 0.5

ไม่เกิน 500 *

4. ซัลไฟต์ (Sulfide) mg/L ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 1.0
5. ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) mg/L ไม่เกิน 35 ไม่เกิน 35
6. น้ำมันและไขมัน (Oil&Grease) mg/L ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 20
7. ซีโอดี (COD) mg/L ไม่เกิน 120 ** ไม่เกิน 120 **
8. Coliform Bacteria MPN/100 ml ไม่เกิน 5,000 *** ไม่เกิน 5,000 ***
9. Faecal Coliform Bacteria MPN/100 ml ไม่เกิน 1,000 *** ไม่เกิน 1,000 ***

* เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ

** ประกาศกระทรวงวิทยาศาสต์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

*** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภท 2) ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ภาคผนวก ณ)

ประเภทที่ 2 แหล่งน้ำที่ได้รับน้้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

(1) การอุปโภคบริโภค ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน

(2) การอนุรักษ์สัตว์น้ำ

(3) การประมง

(4) การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ

 

 

เกี่ยวกับศูนย์ฯLab : ประวัติความเป็นมา : วิสัยทัศน์-พันธกิจ : ผู้บริหารศูนย์ฯ Lab : CIO กรมอนามัย โครงสร้างหน่วยงาน : หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย : ภารกิจและหน้าที่ : คำรับรองรายงาน
บริการประชาชน  : แจ้งเรื่องร้องเรียน : ความรู้สุขภาพ : อนามัยมีเดีย : กระดานถาม-ตอบ : บริการอื่น ๆ (E-service) : มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์  : เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ

สำหรับเจ้าหน้าที่ 

 

:

 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  : ระบบงานบุคคลากร  : ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง  : ระบบบริหารงานภายใน : ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน : ระบบฐานข้อมูลกลาง 

ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย  : ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อหน่วยงาน  : ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
. แผนที่ตั้ง ผังเว็บไซด์  

  อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000    

  โทร. 0 2968 7600, 0 2968-7603 ต่อ 4800  โทรสาร. 0 2968 7604    

wcag2AA  IP 6

ภาระกิจกรมอนามัย