Anamai logo
Thai English
A- A A+

 

อัตราค่าบริการชุดทดสอบทางภาคสนาม 

ปรับราคาใหม่

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป


ชุดทดสอบ

รายการ
ราคา/ชุด
(บาท)
ราคา/ชุด เติม (Refill) หรือ ราคาต่อขวด จำนวน ตัวอย่าง/ชุด
 a11 1. ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (อ11)     20 ตัวอย่าง/ชุด บรรจุในกล่องพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ การทดสอบ
    - สำหรับตรวจน้ำบริโภค/น้ำแข็ง     650 15
    - สำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนภาชนะ สัมผัสอาหารมือผู้สัมผัสอาหารและอาหาร 1,300 15
    - สำหรับตรวจสอบสภาวะสุขาภิบาล ของห้องส้วม    700 15
         
a12 small 2. ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่า (อ12)     20 ตัวอย่าง/ชุด บรรจุในกล่องพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ การทดสอบ
    - สำหรับตรวจน้ำบริโภค/น้ำบริโภค    650  15
    - สำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนภาชนะ สัมผัสอาหารมือผู้สัมผัสอาหารและอาหาร 1,300  15
    - สำหรับตรวจสอบสภาวะสุขาภิบาล ของห้องส้วม   700  15
         
a13

3. ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  (อ13)    

- สำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนภาชนะสัมผัสอาหารมือผู้สัมผัสอาหาร จาน ช้อน ถ้วยน้ำ ตะเกียบ เขียง และอาหาร

 

1,300

 

15

 

20 ตัวอย่าง/ชุด บรรจุในกล่องพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ การทดสอบ

         
a14 small

4. ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโล       คอคคัส  ออเรียส (อ 14)     

    - สำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนภาชนะสัมผัสอาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร จาน ช้อน ถ้วยน้ำ ตะเกียบ เขียง และอาหาร

 

1,300

 

15

 

 

20 ตัวอย่าง/ชุด บรรจุในกล่องพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ การทดสอบ

         
a15

5. ชุดตรวจเชื้อวิบริโอ สปีชีส์ (อ 15) 

    - สำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนภาชนะสัมผัสอาหาร มือผู้สัมผัสอาหารและอาหาร

     - สำหรับตรวจสอบสภาวะสุขาภิบาล ของห้องส้วม

 

 

1,300  

 700

 

 

 15 

15

 

 

20 ตัวอย่าง/ชุด บรรจุในกล่องพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ประกอบการ ทดสอบ

         
a31

 6. ชุดตรวจสอบคลอรีนอิสระหลงเหลือ     ในน้ำ (อ 31)

350

60

50 ตัวอย่าง/ชุด

         
a32 small

 7. หยดทิพย์หรือคลอรีน 2% (อ 32)

        -                                   20

 20 บาท/ขวด

         
a33

8. ชุดตรวจสอบค่าออกซิเจนละลายในน้ำ  (อ 33)

1,000

500

5 ตัวอย่าง/ชุด บรรจุในกล่องพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ ประกอบการ ทดสอบ

         
a34 9. ชุดตรวจสอบตะกั่วในน้ำ       (อ 34) - - ไม่มีจำหน่าย
         
a35

10. ชุดตรวจสอบฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค

(อ 35)

 650

 350

 45 ตัวอย่าง/ชุด

         
a36

 11. ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือ (อ 36)

 130

100

220 ตัวอย่าง/ชุด

         
a37

 12. ชุดตรวจสอบความกระด้างในน้ำ (อ 37)

 350

 100

60 ตัวอย่าง/ชุด

         
sw

 13. ไม้ Swab  (ไม้พันสำลีก้านเดียวชนดปลอดเชื้อ)

 -

 -

ก้านละ 1 บาท

  ดาว์โหลดอัตราค่าชุดทดสอบ เพิ่มเติมฉบับจริง ไฟล์ .PDF

 

  ขั้นตอนการชำระเงิน คลิ๊ก

 

เกี่ยวกับศูนย์ฯLab : ประวัติความเป็นมา : วิสัยทัศน์-พันธกิจ : ผู้บริหารศูนย์ฯ Lab : CIO กรมอนามัย โครงสร้างหน่วยงาน : หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย : ภารกิจและหน้าที่ : คำรับรองรายงาน
บริการประชาชน  : แจ้งเรื่องร้องเรียน : ความรู้สุขภาพ : อนามัยมีเดีย : กระดานถาม-ตอบ : บริการอื่น ๆ (E-service) : มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์  : เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ

สำหรับเจ้าหน้าที่ 

 

:

 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  : ระบบงานบุคคลากร  : ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง  : ระบบบริหารงานภายใน : ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน : ระบบฐานข้อมูลกลาง 

ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย  : ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อหน่วยงาน  : ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
. แผนที่ตั้ง ผังเว็บไซด์  

  อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000    

  โทร. 0 2968 7600, 0 2968-7603 ต่อ 4800  โทรสาร. 0 2968 7604    

wcag2AA  IP 6

ภาระกิจกรมอนามัย