Anamai logo
Thai English
A- A A+

 

ประวัติศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

   :: ก่อนปี พ.ศ. 2525 เป็นห้องปฏิบัติการฝ่ายวิทยาศาสตร์ กองอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย มีหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำบริโภค น้ำทิ้ง/น้ำเสียทางเคมีทั่วไป กายภาพ โลหะหนัก และแบคทีเรีย

   :: พ.ศ. 2530 เป็นฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม กองอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย มีภาระหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำบริโภค น้ำทิ้ง/น้ำเสีย อากาศ และสารเคมีเป็นพิษ

   :: พ.ศ. 2539 เปลี่ยนเป็นส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย มีภาระหน้าที่ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำบริโภค น้ำทิ้ง/น้ำเสีย อากาศ และสารเคมีเป็นพิษ

   :: พ.ศ. 2545 เป็นกลุ่มห้องปฏิการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

:: 2 กันยายน พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนเป็น ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย มีฐานะเทียบเท่ากับ "กอง" ขึ้นตรงต่อ กรมอนามัย ตามคำสั่งกรมอนามัยที่ 1139/2546

 

เกี่ยวกับศูนย์ฯLab : ประวัติความเป็นมา : วิสัยทัศน์-พันธกิจ : ผู้บริหารศูนย์ฯ Lab : CIO กรมอนามัย โครงสร้างหน่วยงาน : หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย : ภารกิจและหน้าที่ : คำรับรองรายงาน
บริการประชาชน  : แจ้งเรื่องร้องเรียน : ความรู้สุขภาพ : อนามัยมีเดีย : กระดานถาม-ตอบ : บริการอื่น ๆ (E-service) : มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์  : เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ

สำหรับเจ้าหน้าที่ 

 

:

 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  : ระบบงานบุคคลากร  : ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง  : ระบบบริหารงานภายใน : ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน : ระบบฐานข้อมูลกลาง 

ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย  : ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อหน่วยงาน  : ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
. แผนที่ตั้ง ผังเว็บไซด์  

  อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000    

  โทร. 0 2968 7600, 0 2968-7603 ต่อ 4800  โทรสาร. 0 2968 7604    

wcag2AA  IP 6

ภาระกิจกรมอนามัย