Anamai logo
Thai English
A- A A+

 วิสัยทัศน์

 

เป็นห้องปฏิบัติการหลักในการตรวจวิเคราะห์และทดสอบการอ้างอิงและการสอบเทียบ

เพื่อการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพ

 พันธกิจ

          1. เป็นศูนย์ห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการสนับสนุนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสุขาภิบาลอาหาร-น้ำ งานสุขาภิบาลชุมชนฯ งานส่งเสริมสุขภาพและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข(Evidence-Based Approach)

          2. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์และทดสอบที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ทั้งทางห้องปฏิบัติการมาตรฐานในเชิงรุกและเชิงรับ และทางภาคสนามเชิงมวลชนในการสร้างเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

          3. เป็นศูนย์ถ่ายทอดและฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีด้านการตรวจวิเคราะห์และทดสอบแก่บุคลากรห้องปฏิบัติการ และการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนในการร่วมตรวจสอบร่วมเฝ้าระวังทางภาคสนามทั้งในและต่างประเทศ 

 

เกี่ยวกับศูนย์ฯLab : ประวัติความเป็นมา : วิสัยทัศน์-พันธกิจ : ผู้บริหารศูนย์ฯ Lab : CIO กรมอนามัย โครงสร้างหน่วยงาน : หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย : ภารกิจและหน้าที่ : คำรับรองรายงาน
บริการประชาชน  : แจ้งเรื่องร้องเรียน : ความรู้สุขภาพ : อนามัยมีเดีย : กระดานถาม-ตอบ : บริการอื่น ๆ (E-service) : มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์  : เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ

สำหรับเจ้าหน้าที่ 

 

:

 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  : ระบบงานบุคคลากร  : ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง  : ระบบบริหารงานภายใน : ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน : ระบบฐานข้อมูลกลาง 

ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย  : ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อหน่วยงาน  : ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
. แผนที่ตั้ง ผังเว็บไซด์  

  อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000    

  โทร. 0 2968 7600, 0 2968-7603 ต่อ 4800  โทรสาร. 0 2968 7604    

wcag2AA  IP 6

ภาระกิจกรมอนามัย