Anamai logo
Thai English
A- A A+

 

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างน้ำบริโภค

  ขั้นตอนการส่งตัวอย่างน้ำบริโภคเพื่อตรวจวิเคราะห์และทดสอบ

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภค

     ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ให้ทดสอบคุณภาพน้ำบริโภคตามข้อมูลที่กำหนดโดยเกณฑ์และมาตรฐานน้ำบริโภคต่าง ๆ เช่น เกณฑ์คุณภาพน้ำดื่มขององค์การ

อนามัยโลก ปี 2536 มาตรฐานน้ำบริโภคในชนบทของคณะกรรมการบริหารโครงการจัดให้มีน้ำสะอาดในชนบท ทางราชอาณาจักร 2531 และเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาของกรมอนามัยปี 2543

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างน้ำบริโภค

ข้อแนะนำในการส่งตัวอย่าง

1. ให้ผู้ส่งตัวอย่างน้ำบริโภค ปฏิบัติดังนี้

    1.1 ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับภาชนะจากห้องปฏิบัติการ และเก็บตัวอย่าง

          ในภาชนะที่กำหนด ได้แก่

               1.1.1 ขวดแก้วปากกว้าง ความจุประมาณ 125 มิลลิลิตร มีฝาจุกแก้วปิดสนิทแบบกราวน์จอยท์ ฝาและคอขวดหุ้มด้วยกระดาษอะลูมิเนียมบรรจุในกระป๋องเหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งผ่านการอบฆ่าเชื้อ บรรจุตัวอย่างน้ำปริมาตรประมาณ 100 มิลลิลิตร เพื่อทดสอบทางแบคทีเรีย ถ้าตัวอย่างน้ำประปามีคลอรีนอิสระคงเหลือให้สุ่มเก็บน้ำตัวอย่างใส่ขอวดแก้ว ที่บรรจุสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต เก็บรักษาคุณภาพน้ำตัวอย่างระหว่างการนำส่งห้องปฏิบัติการโดยแช่เย็นที่ อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส การเก็บตัวอย่างน้ำจากก๊อกน้ำประปาโดยตรงต้องทำความสะอาด่าเชื้อบริเวณปาก ก๊อกก่อนสุ่มเก็บตัวอย่าง

               1.1.2 ขวดพลาสติกที่สะอาดมีฝาปิดสนิท ความจุประมาณ 2 ลิตร บรรจุตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมี กายภาพ เก็บรักษาคุณภาพตัวอย่างน้ำระหว่างการนำส่งห้องปฏิบัติการโดยแช่เย็นที่ อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส

               1.1.3 ขวดพลาสติกทรงกระบอกที่สะอาดชนิด PP (Polypropylene) หรือ PE (Polyethylene) มีฝาปิดสนิท ความจุประมาณ 1 ลิตร บรรจุตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางโลหะหนัก เก็บรักษาคุณภาพน้ำตัวอย่างระหว่างการนำส่งห้องปฏิบัติการโดยแช่เย็นที่ อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส

  •            1.2 ติดฉลากข้างภาชนะบรรจุตัวอย่างและระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์ม

           1.3 ส่งตัวอย่างน้ำบริโภค ที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ภายในเวลา 48 ชั่วโมง พร้อมกรอกรายละเอียดในใบนำส่งตัวอย่าง (คำขอใช้บริการ) ตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและแจ้งความประสงค์ระบุรายการที่ต้องการทดสอบต่อเจ้า หน้าที่

           1.4 ผู้ส่งตัวอย่างรับสำเนาใบรับตัวอย่าง

       2. ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่รับตัวอย่างเข้าสู่ห้องปฏิบัติการ จนกระทั่งออกใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ ใช้เวลาประมาณ 30 วัน (นับรวมวันหยุด)

       3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการแจ้งผู้ส่งตัวอย่างชำระค่าบริการตรวจวิเคราะห์พร้อมรับใบเสร็จรับเงินและรับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

       4. บริการรับตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่างน้ำบริโภค ทุกวันเวลาราชการและวันศุกร์เวลา 08.30 - 15.00 น.

       5. ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ใช้การจ้างเหมาช่วง

 

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในเอกสาร ขั้นตอนการสุ่มเก็บ การบรรจุ และการเก็บรักษาตัวอย่างน้ำบริโภค

 

 

เกี่ยวกับศูนย์ฯLab : ประวัติความเป็นมา : วิสัยทัศน์-พันธกิจ : ผู้บริหารศูนย์ฯ Lab : CIO กรมอนามัย โครงสร้างหน่วยงาน : หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย : ภารกิจและหน้าที่ : คำรับรองรายงาน
บริการประชาชน  : แจ้งเรื่องร้องเรียน : ความรู้สุขภาพ : อนามัยมีเดีย : กระดานถาม-ตอบ : บริการอื่น ๆ (E-service) : มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์  : เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ

สำหรับเจ้าหน้าที่ 

 

:

 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  : ระบบงานบุคคลากร  : ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง  : ระบบบริหารงานภายใน : ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน : ระบบฐานข้อมูลกลาง 

ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย  : ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อหน่วยงาน  : ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
. แผนที่ตั้ง ผังเว็บไซด์  

  อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000    

  โทร. 0 2968 7600, 0 2968-7603 ต่อ 4800  โทรสาร. 0 2968 7604    

wcag2AA  IP 6

ภาระกิจกรมอนามัย