Anamai logo
Thai English
A- A A+

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

ครั้งแรกเมื่อ 2 กันยายน พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนเป็น ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย มีฐานะเทียบเท่ากับ "กอง" ขึ้นตรงต่อกรมอนามัยตามคำสั่งกรมอนามัยที่ 1139/2546 และครั้งที่ 2 คำสั่งที่ 906/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 จัดตั้งหน่วยงานภายในสังกัดกรมอนามัยให้มีฐานะเทียบเท่ากอง  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้.-

1. สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

2. ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและชีววิทยาเพื่อให้ได้องค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

3. พัฒนาและบูรณาการงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับเปลี่ยนค่าเกณฑ์มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศและการป้องกันเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน

4. พัฒนาระบบกลไกการตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อรองรับการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การนประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและมีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน

6. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจวิเคราะห์และการใช้ชุดทดสอบภาคสนามด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เกี่ยวกับศูนย์ฯLab : ประวัติความเป็นมา : วิสัยทัศน์-พันธกิจ : ผู้บริหารศูนย์ฯ Lab : CIO กรมอนามัย โครงสร้างหน่วยงาน : หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย : ภารกิจและหน้าที่ : คำรับรองรายงาน
บริการประชาชน  : แจ้งเรื่องร้องเรียน : ความรู้สุขภาพ : อนามัยมีเดีย : กระดานถาม-ตอบ : บริการอื่น ๆ (E-service) : มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์  : เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ

สำหรับเจ้าหน้าที่ 

 

:

 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  : ระบบงานบุคคลากร  : ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง  : ระบบบริหารงานภายใน : ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน : ระบบฐานข้อมูลกลาง 

ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย  : ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อหน่วยงาน  : ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
. แผนที่ตั้ง ผังเว็บไซด์  

  อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000    

  โทร. 0 2968 7600, 0 2968-7603 ต่อ 4800  โทรสาร. 0 2968 7604    

wcag2AA  IP 6

ภาระกิจกรมอนามัย