บันทึกผลจากการใช้ชุดทดสอบภาคสนาม

ท่านได้ใช้ชุดทดสอบกับอะไรบ้าง ? ท่านได้พบเชื้อหรือไม่ ?

ร่วมเก็บข้อมูลกับเราเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม

* กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบ.

ชื่อ/หน่วยงาน :
โทร /Email :  
ชื่อชุดทดสอบ : อ 11 อ 12 อ 13 *
สิ่งที่ทดสอบ : *
ผลการทดสอบ : พบเชื้อ ไม่พบเชื้อ *
สถานที่ : *
ตำบล :
อำเภอ :
จังหวัด : *
ข้อเสนอแนะ :

เพื่อการวิจัย และพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ อนามัยและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย