คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย
กรมอนามัย
29
กุมภาพันธ์
2567
ผู้รับบริการ
29.02.2567
ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย 4 ช่องทางได้แก่ 1. โทรศัพท์ และ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 2. Website กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย และ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและชมเชย กรมอนามัย 3. ส่งหนังสือร้องเรียน และ จดหมาย 4. เดินทางด้วยตนเอง

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

สื่อมีเดีย
29.02.2567
การตรวจหาไข่หนอนพยาธิในน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านการกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว

การตรวจหาไข่หนอนพยาธิในน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านการกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

อินโฟกราฟิก

27.07.2566
PHLD Big Cleaning Day

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. บุคลากรกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข MOPH Big Cleaning Day กิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานตามหลัก 5 ส และปรับทัศนียภาพรอบหน่วยงาน เพื่อให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และสำรวจลูกน้ำยุงลาย พร้อมเติมทรายอะเบท ป้องกันและลดภัยโรคไข้เลือดออก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา

เผยแพร่
07.06.2566
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพชุดทดสอบให้ประชาชนสามารถนำไปใช้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2566 นำโดย ดร.ทนพญ. ยุพิน โจ้แปง ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค น้ำทิ้ง และกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว รวมทั้งทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานต้นแบบชุดทดสอบไนเตรทในน้ำบริโภค, ชุดทดสอบแอมโมเนียในน้ำทิ้งในพื้นที่จริง เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพชุดทดสอบให้ประชาชนสามารถนำไปใช้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

เผยแพร่
31.05.2566
ประชุมปรึกษาหารือ การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นำโดย ดร.ทนพญ. ยุพิน โจ้แปง ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและคณะทำงานเดินทางไปประชุมปรึกษาหารือ การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โดยได้ชี้แจงนโยบายและแผนยกระดับการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน

เผยแพร่
12.04.2566
กิจกรรม ”สืบสานประเพณีสงกรานต์” และ รางวัลฅนต้นแบบ

วันที่ 11 เมษายน 2566 กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย นำโดย ดร.ทนพญ. ยุพิน โจ้แปง ผอ.กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ได้จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ขึ้น ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาและเป็นวัฒนธรรมประจำของหน่วยงานที่จัดขึ้นในทุก ๆ ปี เพื่อแสดงถึงความรักและความผูกพันของคนในองค์กร

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง