คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คลังความรู้ทางวิชาการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลงานวิชาการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
โครงร่าง ไข่หนอนพยาธิ บทที่ 1-3 ภัชราภรณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 297 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงร่าง Nitrate Test kit บทที่ 1-3 ประไพ-พิสิฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 802 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมพิจารณาโครงร่างวิชาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน4.4 พัฒนาวิชาการ_ร่าง สรุปงานวิจัยNitrate .pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 5.1 สรุปถอดบทเรียน LO-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 5.2 รางวัล Like talk ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 5.2 ผลงานตีพิมพ์ ระดับTCI2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 5.3 ผลงานวิชาการที่ผ่าน กพว. 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 5.4 ผลงานถูกนำไปใช้ประโยชน์_ไข่พยาธิ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 5.4 ผลงานถูกนำไปใช้ประโยชน์_Nitrate Testkit.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิจัย(นายพิสิฐ) การพัฒนาชุดทดสอบแอมโมเนีย-ไนโตรเจน-สำหรับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้ง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.58 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารวิชาการประเมินชำนาญการ นางสาววชิรา .pdf
ขนาดไฟล์ 1.62 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คลังความรู้ ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
การตรวจหาสารพันธุกรรม SAR-CoV-2 ในสิ่งแวดล้อม เพื่อการเฝ้าระวังการระบาดของโรค Covid-19.pdf
ขนาดไฟล์ 30.35 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเฝ้าระวังการระบาดของโรค Covid-19 ด้วย Environmental Surface Swab.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ VOC เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 333 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย ปี2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 288 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์น้ำทิ้งอาคารบางประเภท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ISO IEC 17025 requirements.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 193 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อกำหนด ISO IEC 17025.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 314 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีทดสอบแบคทีเรีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 936 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีวิเคราะห์โลหะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 573 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เทคนิค GC-MS.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการทำงานของ Tandem Mass Spectrometry.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การรักษาสภาพตัวอย่าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไตรฮาโลมีเทน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Knowledge Sharing 66

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
OnePage KS ต.ค. 65.png
ขนาดไฟล์ 1.58 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OnePage KS พ.ย. 65.png
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OnePage KS ธ.ค. 65.png
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OnePage KS ม.ค. 66.png
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OnePage KS ก.พ. 66.png
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OnePage KS มี.ค. 66.png
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OnePage KS เม.ย. 66.png
ขนาดไฟล์ 1.70 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OnePage KS พ.ค. 66.png
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OnePage KS มิ.ย. 66.png
ขนาดไฟล์ 1.90 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OnePage KS ก.ค. 66.png
ขนาดไฟล์ 1.62 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย