คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 67

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน ปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
สรุปรายงานการประชุมการติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.20 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมการติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.66 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมการติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 8.42 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนาบุคลากร กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนาบุคลากร ด้านระบบดิจิทัล กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ปีงบ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ปีงบ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประเด็นโอกาสพัฒนาของกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 8.44 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 5.92 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของกองห้องฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
(KPI 2.2) 5. คลังข้อมูลวิชาการของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 2.2) 4. ความรู้ที่นำมาใช้วิเคราะห์ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 2.2) 3.2 แผนดำเนินการพัฒนาผลงานวิชาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 2.2) 3.1 แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 2.2) 3. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 2.2) 2. มาตรการขับเคลื่อนงานการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 2.2) 1. รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

ตัวชี้วัดที่ 3.22 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
KPI 3.22- สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ 2566 ครั้งที่ 2 (มีนาคม-กรกฎาคม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.22- มาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.22- คู่มือการจัดการน้ำเสียจากอาคารประเภทโรงพยาบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.22- เกณฑ์การประเมิน GCHC.pdf
ขนาดไฟล์ 2.79 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.22- 2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.22 -2.1 มาตรการขับเคลื่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.22- 1.2 ผลวิเคราะห์ผู้รับบริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.22- 1.1 ผลวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3.25 ร้อยละของพื้นที่เขตเมือง (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล) และเขตเศรษฐกิจพิเศษขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
KPI 3.25- สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ 2566 ครั้งที่ 2 (มีนาคม-กรกฎาคม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.25- 2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.25- 2.1 มาตรการขับเคลื่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.25- 1.2 ผลวิเคราะห์ผู้รับบริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.25- 1.1 ผลวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3.34 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
(3.34 ISO) 4. แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(3.34 ISO) 4. แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(3.34 ISO) 3. มาตรการขับเคลื่อนงานตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(3.34 ISO) 2. บทวิเคราะห์ผู้รับบริการ-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(3.34 ISO) 1. ผลวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้วิเคราะห์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3.35 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อ Legionella spp. ในตัวอย่างน้ำ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
(KPI 3.35) 4. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 3.35) 3. มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 3.35) 2. รายงานผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 3.35) 1.5 ความรู้ที่นำมาใช้ - ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 3.35) 1.4 ความรู้ที่นำมาใช้ - สถิติ kappa analysis.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 3.35) 1.3 ความรู้ที่นำมาใช้ - ISO-16140-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 3.35) 1.2 ความรู้ที่นำมาใช้ - การตรวจหาสารพันธุกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 3.35) 1.1 ความรู้ที่นำมาใช้ - ISO-11731-2017.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 3.35) 1. รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย